Andere juridische beroepen

Als vertegenwoordigende instelling van de bedrijfsjuristen breidt het IBJ zijn netwerk ook uit naar andere juridische beroepen. We willen graag onze banden met hen versterken en onderhouden goede contacten binnen de juridische wereld.

Hier vindt u onze partners in het juridische landschap.

Het IBJ heeft een nauwe band met de advocatuur en beide beroepsgroepen reiken elkaar de hand in het kader van een ruimere samenwerking.

Het IBJ heeft 3 samenwerkingsakkoorden met de advocatuur.

 • Stageovereenkomst
 • Confidentialiteitsovereenkomst
 • Protocol over de advocaat gedetacheerd in een onderneming

STAGEOVEREENKOMST

Het IBJ sloot stageovereenkomsten met de ordes van advocaten die het mogelijk maakt voor advocaten-stagiairs om stage te volgen in een bedrijf en voor bedrijfsjuristen-stagiairs om stage te volgen in een advocatenkantoor. Dergelijke overeenkomsten werden afgesloten met de Nederlandse Orde van advocaten te Brussel (NOAB, zie www.baliebrussel.be) en met de OBFG (https://avocats.be/), respectievelijk op 16 juni 2004 en op 12 juni 2006.

U kan de relevante documenten raadplegen op MY IBJ, in de tab ‘library’. Het gaat om de stageovereenkomst, het formulier ‘stageovereenkomst bedrijfsjurist bij advocaat’ en het formulier ‘stageovereenkomst advocaat in onderneming’.

 1. Voorwaarden

  • Stagemeesters moeten meer dan 5 jaar anciënniteit hebben binnen hun beroepsorde.
  • De advocaat-stagiair moet zijn BUBA attest hebben behaald.
  • De bedrijfsjurist-stagiair moet minder dan  3 jaar anciënniteit hebben binnen het IBJ.
  • De voltijdse stage mag maximaal 1 jaar duren, de halftijdse 2 jaar.

 2. Gevolgen

  • Stagiairs blijven tijdens de stage onderworpen aan hun professionele rechten en plichten.
  • De stagemeesters zien toe op de professionele vorming van de stagiairs.
  • De advocaat-stagiair sluit met de onderneming een overeenkomst af als zelfstandige.
  • In deze overeenkomst, waar de advocaat-stagiair partij is, wordt overeengekomen wie de vergoeding van de advocaat-stagiair betaalt (de minimum vergoeding bepaald door de Balie moet gerespecteerd worden).
  • De advocaat-stagiair mag de onderneming niet in rechte vertegenwoordigen

CONFIDENTIALITEITSOVEREENKOMST

Tussen het IBJ en de Ordre des Barreaux Francophone et Germanophone (OBFG) werd op 2 juni 2006 een overeenkomst getekend waarbij de mogelijkheid gegeven wordt overeen te komen dat de tussen de bedrijfsjurist en de advocaat uitgewisselde briefwisseling en onderhandelingen confidentieel zijn. Deze conventionele vertrouwelijkheid is tuchtrechtelijk afdwingbaar en beschermd.

U kan de ‘convention de confidentialité’ en de Nederlandse vertaling ervan terugvinden in de tab ‘library’ op MY IBJ.

 1. Voorwaarden

  • De advocaat is ingeschreven op het tableau van één van de Balies welke resorteren onder de OBFG.
  • De bedrijfsjurist is ingeschreven op de ledenlijst van het IBJ.
  • Tussen de bedrijfsjurist en de advocaat bestaat een uitdrukkelijk akkoord over de vertrouwelijkheid.
  • De ondernemingvoor dewelke de bedrijfsjurist optreedt, tekent een document waarbij zij zich verbindt tot het respecteren van deze vertrouwelijkheid.

 2. Gevolgen

  • De briefwisseling, noch de inhoud van de onderhandelingen, zowel mondeling als schrifelijk, mogen in rechte aangewend worden.
  • Bij betwisting van deze vertrouwelijkheid dient toelating te worden gevraagd aan de Stafhouder en aan de Voorzitter van het Instituut om de stukken te gebruiken. Indien deze het niet eens zijn, zal de oplossing die de vertrouwelijkheid het best beschermt, prevaleren.

PROTOCOL OVER DE ADVOCAAT GEDETACHEERD IN DE ONDERNEMING

Op 27 september 2010 werd tussen het IBJ en de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel en de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles een protocol ondertekend waarbij een kader wordt gecreëerd voor de tijdelijke detachering van een advocaat in een onderneming (ook wel “secondment” genoemd), of de tijdelijke detachering van een bedrijfsjurist in een advocatenkantoor.

U vindt het ‘protocolakkoord’ terug in de tab ‘library’ op MY IBJ.

 1. Voorwaarden

  • De advocaat is ingeschreven op het tableau van één van de Brusselse balies.
  • De bedrijfsjurist is lid van het IBJ.
  • De advocaat verricht tijdelijk zijn opdracht van advocaat geheel of gedeeltelijk binnen de onderneming.
  • De bedrijfsjurist verricht zijn prestaties geheel of gedeeltelijk binnen het advocatenkantoor.

 2. Gevolgen

  • De gedetacheerde advocaat of de gedetacheerde bedrijfsjurist blijven onderworpen aan hun eigen beroepsregels en deontologie.
  • De gedetacheerde advocaat ondertekent zijn communicaties met uitdrukkelijke vermelding van zijn detachering.
  • Briefwisseling ondertekend door de advocaat gedetacheerd in de onderneming en bestemd voor de bestemmeling buiten de onderneming is officieel.
  • De communicaties uitgaand van de advocaat gedetacheerd in de onderneming en bestemd voor de bestemmeling binnen het bedrijf of een bestemmeling binnen het detacherend advocatenkantoor zijn vertrouwelijk.
  • De advocaat gedetacheerd in de onderneming blijft onderworpen aan de regels inzake belangenconflicten.
  • De onderneming dient, in de mate van het mogelijke, informatie te verschaffen over de identiteit van de partijen die in de opdracht kunnen betrokken worden.
  • Het protocol formuleert bijkomende aanbevelingen.

Voor meer informatie over de Orde van Vlaamse Balies of over de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones kunt u terecht op hun respectievelijke websites.

Sinds begin 2014 werd het statuut van de gerechtsdeurwaarder vernieuwd en aangepast aan de huidige maatschappelijke evoluties.

De bedrijfsjurist kan in de eerste plaats op de gerechtsdeurwaarder rekenen als betrouwbare partners voor onder meer een efficiënt debiteurenbeheer. Daarnaast zijn ze ook aangewezen bondgenoten in de noodzakelijke evolutie naar een gedigitaliseerde justitie.  

Voor meer informatie kan u een kijkje nemen op SAM-TES, het nieuwe juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders, dat de taak heeft om de positieve rol van de gerechtsdeurwaarders te benadrukken en duurzame banden te onderhouden met alle stakeholders.

Voor meer informatie omtrent tarieven en namen van de gerechtsdeurwaarders in uw regio kan u terecht op de website van de Nationale Kamer Van Gerechtsdeurwaarders.

De bedrijfsjurist is de natuurlijke gesprekspartner van de notaris voor alle akten met betrekking tot vennootschappen of vastgoed.

Het IBJ en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) sloten op 17 juni 2008 een overeenkomst af inzake partnerschap met als doel diverse aspecten van samenwerking tussen beide partijen en hun respectievelijke leden te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op communicatie tussen beide partijen.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) steunt de bedrijfsrevisor in het vervullen van zijn cruciale rol in het maatschappelijk en economisch bestel: deze van een financiële expert die door zijn onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit een fundamentele schakel is in het creëren van economische stabiliteit en vertrouwen van alle actoren.

De belangrijkste opdrachten van het IBR zijn de dienstverlening aan de bedrijfsrevisor, de permanente vorming en de organisatie van de stage van de bedrijfsrevisor.

Hun verwachtingen voor de samenwerking met het IBJ: de kennis van hun juristen bijschaven door middel van gerichte opleidingen, in het bijzonder op vlak van vennootschapsrecht, deontologie en de bescherming van persoonsgegevens.

Maar het IBR verwacht ook veel van de uitwisseling van ervaringen, of het nu gaat om de uitwisseling met andere juristen die met dezelfde problematiek als zij geconfronteerd worden, of met het IBJ dat eveneens een professionele organisatie is. Het IBR is ervan overtuigd dat de beroepen die we beiden ondersteunen, namelijk de bedrijfsjuristen en de bedrijfsrevisoren, baat hebben bij een goede uitwisseling tussen onze twee Instituten.

Het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants) organiseert de toegang tot het beroep, beheert het openbaar register van alle leden, en ziet toe op de naleving van de deontologische regels door de meer dan 16.000 leden en stagiairs. Het zorgt ervoor dat belastingadviseurs en accountants de vaardigheden, kennis, ethiek en invloed hebben om bij te dragen tot succesvolle ondernemingen en een duurzame economie. Zij verbinden hun leden met de ondernemers, de overheden en de samenleving. Ze verstevigen hun onderling vertrouwen en vertegenwoordigen hun respectievelijke belangen.

“Net als accountants en belastingadviseurs vervullen bedrijfsjuristen vanuit hun eigenheid als experten een grote maatschappelijke rol in de ondersteuning van ondernemingen. Het ITAA kijkt ernaar uit om met het IBJ gemeenschappelijke raakpunten te vinden om elkaars rol te versterken en aan te vullen”.

Bart Van Coile, Voorzitter ITAA


Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie is niet alleen letterlijk onze buur, het IBJ onderhoudt ook nauwe banden met CEPANI.

Heeft u nood aan arbitrage of bemiddeling, dan kan CEPANI u hier steeds bij helpen.

De rol van CEPANI

CEPANI biedt u arbitrage en bemiddelingsdiensten aan, evenals andere manieren van alternatieve geschillenbeslechting die de voorkeur geven aan een minnelijke oplossing.

CEPANI werd opgericht in 1969 onder de auspiciën van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO/FEB) en het Belgisch Comité van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), en is intussen uitgegroeid tot het voornaamste arbitrage- en mediatiecentrum in België. In hartje Brussel, tussen de vele instellingen van de Europese Unie en andere internationale bedrijven en organisaties, biedt CEPANI zijn diensten aan in een nationale en internationale context.

CEPANI heeft een dubbele doelstelling:

 • Het inrichten van arbitrage- en mediatieprocedures. Concreet betekent dit dat CEPANI deze procedures in goede banen leidt. CEPANI stelt namelijk een arbitrage- of mediatiereglement ter beschikking, staat in voor de benoeming van onafhankelijke arbiters, mediators, derde beslissers of deskundigen, ziet nauwkeurig toe op het goede verloop van de procedure en zorgt, indien nodig, voor logistieke en juridische dienstverlening.
 • De actieve promotie van arbitrage, mediatie en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Hiertoe organiseert CEPANI regelmatig lezingen, colloquia en studiedagen en verzorgt het de publicatie van brochures en wetenschappelijke werken. CEPANI neemt ook deel aan de voorbereiding van wetgevende initiatieven op dit terrein.

Een geschil? Overweeg arbitrage.

U beheert dagelijks uw onderneming met alle daarbij horende strategische, operationele en commerciële uitdagingen. Het is een vermoeiende taak. Een geschil kan zich te allen tijde voordoen met uw cliënten, leveranciers of vennoten. Het is in uw belang dat een dergelijk geschil snel en efficiënt kan worden behandeld.

Hebt u al gedacht aan arbitrage ?

Een beslechting van een conflict via arbitrage laat toe om zeer snel een beslissing te bekomen in een dringende situatie. Uw geschil wordt op definitieve wijze behandeld door competente en ervaren arbiters. U kan arbiters kiezen die gespecialiseerd zijn in de sector waarin u actief bent of in de materie van het betrokken geschil.

De arbiters zijn geheel onafhankelijk en beslissen volledig neutraal. De partijen kunnen kiezen in welke taal of in welk land de zaken worden behandeld. De vertrouwelijkheid is gegarandeerd – uw bedrijfsgeheimen en knowhow zijn beschermd.

De beslissing van een arbiter heeft dezelfde waarde als de beslissing van een rechtbank. Arbiters beslechten daadwerkelijk de geschillen en laten u toe om beslag te leggen op de goederen van uw schuldenaar in meer dan 150 landen in de wereld.

Arbitrage biedt u een alternatief aan met een grote toegevoegde waarde.

Contact

info@cepani.be