Gebruik uw titel van bedrijfsjurist!

Gebruik uw titel van bedrijfsjurist!

Gebruik bij elke gelegenheid uw beschermde titel van "bedrijfsjurist", de stempel van ons gereglementeerde beroep.

De titel "bedrijfsjurist", of de equivalenten daarvan "juriste d’entreprise" en "company lawyer", is wettelijk beschermd. Dit betekent dat alleen effectieve leden van het Instituut voor bedrijfsjuristen zich "bedrijfsjurist" mogen noemen. Het gebruik van de titel door een niet-lid wordt bestraft met een boete van 200 tot 1.000 euro.1

De titel van bedrijfsjurist geeft aan dat u behoort tot het gereglementeerde beroep van bedrijfsjurist, volgens hetwelk u onderworpen bent aan een eigen deontologie, die uw intellectuele onafhankelijkheid, uw loyaliteitsplicht en het up-to-date zijn van uw juridische kennis waarborgt. Het gebruik van de titel is ook nodig om de vertrouwelijkheid van het juridisch advies ten behoeve uw werkgever te garanderen (in combinatie met de specifieke waarschuwing dat het advies vertrouwelijk is2).

Artikel 2 van de Deontologische Code van het Instituut vereist dat bedrijfsjuristen hun titel gebruiken wanneer zij een handeling verrichten in hun hoedanigheid van bedrijfsjurist3. Aldus is onze beroepstitel steeds verplicht te gebruiken wanneer u juridisch advies geeft of juridische bijstand verleent aan uw werkgever.

Bijkomend raadt het Instituut u aan uw titel te gebruiken elke keer dat de gelegenheid zich voordoet in het kader van uw beroep.

Praktisch gezien is het aanbevolen uw titel onder meer te vermelden: 

  • in uw e-mail handtekening, desgevallend in combinatie met uw “interne” functie titel eigen aan het bedrijf;
  • wanneer u een memo of een brief schrijft (in combinatie met de vermelding van vertrouwelijkheid);
  • wanneer u deelneemt aan interne virtuele discussiekanalen (bijv. een Teams-kanaal);
  • op LinkedIn, als "headline" of ten minste in de beschrijving van uw professionele ervaring;
  • wanneer u deelneemt aan of spreker bent op een conferentie in verband met het recht of het beroep;
  • wanneer u in publiek het woord neemt als bedrijfsjurist (bv. in een interview namens uw bedrijf);

Het blijven voeren van de titel bedrijfsjurist door de leden van het Instituut zal de impact en de erkenning van het beroep helpen vergroten. 

Simon Vander Putten, bedrijfsjurist
Secretaris-generaal, IBJ
Simon.VanderPutten@ibj.be  


  1. Artikel 1 van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen,
  2. Zie de Aanbevelingen van het IBJ inzake vertrouwelijkheid op MY IBJ.
  3. Artikel 2, Deontologische Code IBJ: “De titel van bedrijfsjurist werd door de wet van 1 maart 2000 voorbehouden voor personen die de voorwaarden vervullen van artikel 4 van deze wet. De bedrijfsjurist verbindt er zich dan ook toe om zo spoedig mogelijk elk nieuw element dat mogelijkerwijze een invloed kan hebben op zijn statuut van bedrijfsjurist aan het secretariaat van het Instituut mee te delen. De bedrijfsjurist waakt erover gebruik te maken van zijn titel telkens hij een handeling verricht in zijn hoedanigheid van bedrijfsjurist. Daarentegen onthoudt de bedrijfsjurist zich van elk abusief gebruik van zijn titel, meer in het bijzonder voor handelingen die behoren tot het privé-leven of tot andere professionele activiteiten.”

More news


29 april 2021

Voortgezette opleiding - Punten behalen via een tussenkomst als spreker

Ik hoef u niet meer te vertellen dat u als lid van het IBJ dit jaar, net als tijdens uw vorige...

Lees meer...

29 april 2021

Warme oproep – reik de hand naar onze studenten

In deze bijzondere COVID tijden ontvingen wij een warme (dringende) oproep van onze universiteiten.

Lees meer...

29 april 2021

Terugblik op de online infoavond over diverse juridische beroepen

Terugblikop de online infoavond over diverse juridische beroepen, georganiseerd door het Vlaams...

Lees meer...

29 april 2021

Interview met decaan Wouter Devroe (KU Leuven) over het belang van stages in deze covid-19 tijden.

Zoals u weet, zijn studenten ook getroffen door deze onvoorziene situatie ten gevolge van de...

Lees meer...

01 april 2021

Voortgezette opleiding - Opleidingspunten te verkrijgen door een publicatie te schrijven

Als lid van het IBJ weet u intussen vast wel dat u jaarlijks 16 punten dient te behalen in het...

Lees meer...