Privacy Policy

Welkom op de Website van het Instituut voor bedrijfsjuristen.

Het Instituut voor bedrijfsjuristen hecht een uitzonderlijk groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zijn ons terdege bewust van het vertrouwen dat u ons schenkt en zien het dan ook als onze taak om hier voorzichtig mee om te gaan.

Alle gegevens die door ons worden verzameld, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 en de Verordening inzake gegevensbescherming (“GDPR”), welke in werking is getreden op 25 mei 2018. In deze policy zal er verwezen worden maar een aantal concepten uit de GDPR. De definitie van deze concepten kan u helpen om de inhoud van deze policy goed te begrijpen. U zal deze terugvinden aan het einde van deze policy.

Verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verzameld en behandeld door het Instituut voor bedrijfsjuristen (“IBJ”). Dit houdt in dat personeelsleden van het IBJ alsook de bestuurders van het IBJ betrokken kunnen worden bij de verwerking van uw gegevens. Het IBJ is een federale beroepsorganisatie van en voor de bedrijfsjuristen, met een rechtspersoonlijkheid, opgericht bij wet van 1 maart 2000. Alle bedrijfsjuristen worden ingeschreven op het publiek tableau van het Instituut.

Voor elke vraag met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens kan u een e-mal zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wel een geschreven verzoek richten aan:

Instituut voor bedrijfsjuristen
Stuiversstraat 8
1000 Brussel

Welke zijn de persoonsgegevens die verzameld worden en hoe worden deze verwerkt ?

Wij beperken het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens tot hetgeen strikt noodzakelijk is binnen het kader van de opdracht en de doestellingen van het IBJ die hierna worden vermeld, met inbegrip van elke andere dienst aangeboden door het IBJ :

Gegevens meegedeeld met het oog op toetreding tot het Instituut

De administratieve persoonsgegevens die u ons met het oog op toetreding tot het IBJ bezorgt via het toetredingsformulier en via uw CV zijn absoluut noodzakelijk om uw aanvraag tot toetreding te kunnen behandelen. Deze gegevens zijn noodzakelijk opdat het IBJ met kennis van zaken een beslissing zou kunnen nemen over de aanvaarding of weigering van een verzoek tot lidmaatschap. Wij dienen bovendien ook de administratie van uw toetredingsgegevens te kunnen beheren.

Gegevens verzameld bij een bezoek aan onze Website

Onze Website gebruikt cookies die toelaten uw taalvoorkeur te registreren alsook het mogelijk maken verschillende pagina’s van de Website te consulteren zonder telkens opnieuw uw identificatiegegevens te moeten ingeven. Wij gebruiken eveneens een cookie die toelaat te identificeren in welke hoedanigheid de Website wordt geconsulteerd: bezoeker, lid of beheerder. Indien u meer informatie wenst over de cookies die op de Website worden gebruikt, kan u de cookiepolicy raadplegen die u hier terugvindt.

Het is belangrijk te onderstrepen dat de informatie die verzameld wordt via de cookies onder geen beding gebruikt wordt voor commerciële doeleinden, noch aan derden verkocht wordt.

De formulieren die het ingeven van persoonsgegevens vereisen zoals naam, voornaam, een e-mailadres of een taalvoorkeur worden enkel gebruikt met betrekking tot het doel waartoe de gegevens worden opgevraagd. De persoon die zijn eigen gegevens heeft ingebracht stemt onweerlegbaar toe in de verwerking hiervan. De persoonsgegevens die via onze Website worden verzameld worden verwerkt met het oog op communicatie en het beheer van het profiel van de betrokken persoon.

Gegevens gebruikt voor het uitsturen van mailings aan onze leden en/of aan personen die belang hebben bij de communicatie

Wij gebruiken uw e-mailadres met het oog op communicatie in direct verband met de opdracht van het IBJ zoals hieronder beschreven.

Gegevens uit de correspondentie die u ons toestuurt

Deze gegevens worden verwerkt met de bedoeling uw verzoek te kunnen beantwoorden alsook in het kader van eventuele latere communicatie met u.

Wat doen wij met uw gegevens ? (doel van de verwerking)

Het merendeel van de doeleinden van de verwerking vindt zijn oorsprong in de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen en de hieruit voortvloeiende opdrachten en objectieven :

 • De toekenning van de titel van bedrijfsjurist alsook het up-to-date houden van de ledenlijst ;
 • De deontologische regels van het beroep van bedrijfsjurist vaststellen en toezien op de naleving  ervan;
 • Voorzien in een op maat gemaakt programma inzake voortgezette opleiding ;
 • De bevordering van het beroep van bedrijfsjurist ;
 • Het geven van adviezen over materies die tot haar bevoegdheid horen. Met het oog op het uitvoeren van voormelde opdrachten oefent het IBJ verschillende activiteiten uit ;
 • Het nazicht van de toetredingsdossiers ingediend door de kandidaat-leden;
 • De organisatie van Practice Groups, opleidingen en andere activiteiten voor de bedrijfsjuristen;
 • De voorbereiding van voorstellen tot wetswijziging en het formuleren van aanbevelingen in het belang van haar leden en stakeholders ;
 • De publicatie van adviezen en communicaties op onze Website en via onze nieuwsbrief;
 • Het oprichten van comités en werkgroepen wanneer daartoe de noodzaak bestaat ;
 • Het bevorderen van het beroep van bedrijfsjuristen via opleidingen en andere activiteiten, ook opengesteld voor niet-leden ;
 •  Het aanhangig maken en opvolgen van disciplinaire acties;
 • Bijstand in geval van dawnraids en opvolging van de dossiers inzake de rechtsbijstandverzekering.

De wettelijke basis van de verwerking in het kader van de verwerkingsdoeleinden zoals hiervoor opgesomd

Wij verwerken uw persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving en meer specifiek op basis van volgende principes :

Een wettelijke basis : In het merendeel van de gevallen zal het IBJ uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting voortvloeiend uit de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen.

Gerechtvaardigd belang voor het IBJ : Voor wat betreft de doeleinden van de verwerking die niet rechtstreeks uit de wet voortvloeien maar die een integraal deel uitmaken van de opdracht van het IBJ tot het bevorderen van het beroep van bedrijfsjurist en het netwerk van de bedrijfsjuristen.

De uitvoering van een overeenkomst met het IBJ : als partner, leverancier of klant door het ondertekenen van een overeenkomst met het IBJ.

Uw toestemming : uitzonderlijk zal het IBJ de toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een aanwervingsprocedure. Ook zal u door het navigeren op onze Website instemmen met onze Cookie Policy. (to do : lien cookie policy)

Duurtijd voor het bewaren van de gegevens

Het IBJ bewaart de verzamelde gegevens enkel gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor de gegevens werden verzameld maar ook om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor meer informatie over de duurtijd waarin uw persoonsgegevens in het kader van cookies worden bijgehouden, verwijzen wij u naar onze Cookie Policy.

Het gebruik en delen van gegevens

Wij gebruiken de gegevens enkel voor professionele doeleinden. Geen van deze gegevens zal verkocht worden, noch gedeeld worden behalve met onze onderaannemers zoals onze IT-leveranciers en de sprekers van onze evenementen, en dit op restrictieve wijze en enkel in het kader van hun functies en de noodzaak van de verwerking.

Het IBJ behoudt zich het recht voor persoonsgegevens over te maken aan de verzekeraar in het kader van de rechtsbijstandverzekering alsook aan opleidingsverstrekkers in het kader van de verplichting inzake voortgezette opleiding.

In het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen kan het IBJ uw persoonsgegevens uitzonderlijk zonder uw toestemming doorgeven aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Veiligheid van de gegevens

Het IBJ verbindt er zich toe de veiligheid van uw gegevens te bewaken. Hiertoe neemt het IBJ de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Het personeel van het IBJ verbindt zich er eveneens toe de Privacy policy en de beveiliging van uw gegevens te respecteren, door hier op een adequate wijze binnen het kader van hun opdracht mee om te gaan.

Uw rechten met betrekking tot deze gegevens

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, beschikt u over volgende rechten:

 • Recht om kennis te krijgen van al uw persoonsgegevens waarover wij beschikken;
 • Toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
 • Wanneer u vaststelt dat uw persoonsgegegevens waarover wij beschikken incorrect zijn, kan u aan het IBJ vragen deze te corrigeren, aan te vullen of te actualiseren ;
 • In bepaalde gevallen kan u vragen dat uw persoonsgegevens verwijderd worden (“recht om vergeten te worden”) of heeft u het recht u te verzetten tegen de verwerking hiervan ;
 • In het geval de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en op voorwaarde dat deze gegevens via automatische procédés worden verwerkt, kan u het recht op overdraagbaarheid uitoefenen voor wat betreft uw persoonsgegevens waarover wij beschikken;
 • Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan kunt u deze toestemming op ieder moment opnieuw intrekken. Deze intrekking heeft echter enkel effect voor de toekomst.

Voornoemde rechten kan u uitoefenen waarna u een reactie kan verwachten binnen de 30 dagen nadat u het IBJ heeft gecontacteerd op één van hierna vermelde wijzen.

Contact

In het geval u één van voormelde rechten wil uitoefenen, wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens of voor elke andere vraag die hierop betrekking heeft, kan u contact nemen met het IBJ via volgend e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of u kan een schrijven richten aan:

Instituut voor bedrijfsjuristen
Stuiversstraat 8
1000 Brussel

Voor elke andere vraag of eventuele klacht met betrekking tot het beheer van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Belgische Gegegevensbeschermingsautoriteit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bijwerken van de Privacy Policy

Het IBJ houdt zich het recht voor om voorliggende Privacy Policy ten allen tijde te wijzigen waarbij zij de toepasselijke reglementering in acht zal nemen. De laatste versie van deze policy zal steeds ter beschikking zijn op onze Website. De laatste wijziging dateert van 09/10/2020.

Bijlage

Definities

a) Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

c) Verwerking: bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens

e) Website: Website van het Instituut voor bedrijfsjuristen