Legal Privilege

De vertrouwelijkheid van de adviezen van de bedrijfsjurist

Als bedrijfsjurist zorgt u ervoor dat uw onderneming correct handelt en haar verantwoordelijkheid opneemt. Midden in de soms harde, maar zo boeiende realiteit van het zakendoen, bouwt u mee aan de strategie van uw onderneming door de vinger aan de pols te houden, kort op de bal te spelen en te zoeken naar (eenvoudige) oplossingen.

U moet hiervoor binnen uw onderneming open kunnen spreken, en alle relevante informatie kunnen ontvangen, én dit is nu net waarom het "Legal Privilege" voor bedrijfsjuristen zo fundamenteel is.

Wettelijke kader

De wet van 1 maart 2000 tot oprichting van het Instituut voor bedrijfsjuristen bepaalt dat de juridische adviezen die de bedrijfsjurist als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen verstrekt ten gunste van zijn werkgever vertrouwelijk zijn.

Deze vertrouwelijkheid, ook “legal privilege” genoemd, is tevens door de rechtspraak erkend, met name in het “Belgacom” arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 5 maart 2013, bevestigd door het arrest van het Hof van Cassatie van 22 januari 2015.   

De vertrouwelijkheid van de adviezen van de bedrijfsjurist is gebaseerd op de fundamentele rechten van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vastgelegd in artikels 6 (recht op juridische bijstand) en 8 (recht op privacy).

  • Wanneer is een advies door de vertrouwelijkheid gedekt?
    Artikel 5 van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen stelt: “De door de bedrijfsjurist verstrekte adviezen, ten gunste van zijn werkgever en in het kader van zijn functie van juridisch raadsman, zijn confidentieel”.

    De rechtspraak heeft bevestigd dat de aanvragen tot advies en de voorbereidende documenten eveneens gedekt zijn door deze vertrouwelijkheid. In het belangrijke "Belgacom" arrest van 5 maart 2013 heeft het Hof van Beroep van Brussel verduidelijkt dat de "adviezen" van de bedrijfsjuristen ook correspondentie met betrekking tot de adviesaanvraag, ontwerpadviezen en andere voorbereidende documenten omvatten.

  • Wat zijn de gevolgen van deze vertrouwelijkheid?
    Het advies van de bedrijfsjurist en de daarop betrekking hebbende documenten mogen niet worden geraadpleegd of gekopieerd door andere personen dan de geadresseerde(n), noch mogen zij in beslag worden genomen door de autoriteiten of de rechtbanken, bijvoorbeeld in het kader van een huiszoeking. De bedrijfsjurist kan niet verplicht worden om vragen te beantwoorden over de inhoud van zijn adviezen of over de feiten die hem in dit verband werden meegedeeld.