Lid worden

10 redenen om u aan te sluiten bij het IBJ

Als effectief lid van onze organisatie, geniet u van volgende voordelen:

 1. Beschermde titel
  U draagt de beschermde titel ‘bedrijfsjurist’. Dit impliceert dat u ingeschreven bent op de ledenlijst van het IBJ, dat u de deontologische regels respecteert en dat u de beroepstucht van het IBJ erkent.

 2. Vertrouwelijkheid van de adviezen
  U geniet van het “legal privilege”: de juridische adviezen die u aan uw werkgever verstrekt zijn vertrouwelijk krachtens de wet.

 3. Rechtsbijstand
  U bent beschermd door een collectieve verzekering rechtsbijstand in het kader van uw beroepsactiviteiten als bedrijfsjurist. Deze rechtsbijstandsverzekering heeft tot doel de intellectuele onafhankelijkheid te garanderen.

 4. Deontologie
  Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan een deontologische beroepscode. Het IBJ biedt u hierover een cursus aan om dit verder toe te lichten.

 5. Networking
  Als lid van het IBJ maakt u deel uit van een netwerk van meer dan 2000 bedrijfsjuristen en andere beoefenaars van juridische beroepen. Samen met onze gewaardeerde partners organiseren we jaarlijks verschillende events waar u elkaar kan ontmoeten en van gedachten kan wisselen.

 6. Practice Groups
  De Practice Groups zijn het kloppende hart van het IBJ. In onze Practice Groups kan u kennis, ervaringen en best practices uitwisselen met praktijkjuristen binnen een bepaald domein van het recht of binnen een bepaalde sector. Als jonge bedrijfsjurist laten we u ook kennis maken met AJJA. De associatie van jonge bedrijfsjuristen vormt een dynamisch netwerk om uw loopbaan en uw professionele ontwikkeling verder uit te bouwen.

 7. Voortgezette Opleiding
  Ons aanbod Voortgezette Opleiding biedt u als effectief lid een wezenlijke toegevoegde waarde voor de uitoefening van uw beroep. Het aanbod is heel divers en omvat ook gratis opleidingen en webinars. Als bedrijfsjurist bent u verplicht om aan de Voortgezette Opleiding deel te nemen. U kan ook deelnemen aan de unieke opleidingen van de Legal Soft Skills Academy, speciaal op maat voor de bedrijfsjuristen, waarmee u uw cross-functionele vaardigheden verder kan ontwikkelen. Met dit initiatief wil het IBJ aandacht besteden aan opleidingen met niet-juridische inhoud, met name soft skills, die steeds meer aan belang winnen.

 8. Het IBJ in uw regio
  Wij brengen het IBJ dicht bij u. Dankzij onze regionale werking is het IBJ niet alleen in Brussel actief, maar kan u als lid ook genieten van onze activiteiten in uw eigen regio.

 9. Juridische informatie
  In onze maandelijkse nieuwsbrief leest u alles over de geplande IBJ-activiteiten en andere networking activiteiten, over onze opleidingen en over bepaalde actuele juridische ontwikkelingen. U kan het IBJ ook volgen via onze website, via MyIBJ en via LinkedIn.

 10. Uw stem telt
  U krijgt als effectief lid de kans uw stem te laten horen. Daardoor kan u bijdragen aan een verdere professionalisering van ons beroep, met grotere maatschappelijke impact.

Voorwaarden om effectief lid te worden van het Instituut voor bedrijfsjuristen 

 1. Rechtendiploma
  U bent houder van een diploma van master, licentiaat of doctor in de rechten of in het notariaat, afgeleverd door een Belgische universiteit of van een gelijkwaardig buitenlands diploma.

 2. Arbeidscontract
  U bent door een arbeidsovereenkomst of een statuut verbonden aan een werkgever die in België, in de publieke of private sector, een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent. Deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid.

 3. Juridische verantwoordelijkheden
  U verstrekt studies en adviezen, stelt akten op, geeft raad en verleent bijstand op juridisch vlak ten voordele van deze werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, van de ondernemingsverbdonden of de leden ervan. U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ.

  U draagt in hoofdzaak verantwoordelijkheden op juridisch vlak.

WORD nu LID van het IBJ !


Praktische informatie

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor de effectieve leden bedraagt 414 € voor elk kalenderjaar dat is gestart (wanneer u zich aansluit bij het Instituut vanaf 1 juli, zal u slecht 207 € betalen voor het kalenderjaar van uw inschrijving). U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ. 

Opdat uw dossier met de aanvraag tot lidmaatschap behandeld kan worden tijdens de vergadering van de Raad, moet het volledige dossier tijdig in ons bezit zijn. U vindt hieronder de respectievelijke uiterlijke data van ontvangst van het dossier per Raad.

Ontvangst dossier voor 

 

Vergadering van de Raad 

Vrijdag 8 januari 2021
Maandag 8 maart 2021
Maandag 12 april 2021
Woensdag 2 juni 2021

 

Dinsdag 26 januari 2020
Dinsdag 23 maart 2020
Dinsdag 4 mei 2020
Donderdag 24 juni 2020

Als sympathiserend lid betuigt u uw steun aan het Instituut voor bedrijfsjuristen en aan het beroep van bedrijfsjurist.

U geniet van volgende voordelen:

 • U kan de (jaarlijkse) Dag van de Bedrijfsjurist aan dezelfde prijs bijwonen als de effectieve leden;
 • U bent uitgenodigd voor de cocktail die volgt op de Algemene Vergadering;
 • U ontvangt de maandelijkse nieuwsbrief van het IBJ, de « Flash ».

Een sympathiserend lid wordt ingeschreven op de lijst met sympathiserende leden nadat zijn aanvraag tot aansluiting aanvaard werd door de Raad. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt 125€ .

Word sympathiserend lid 

Voldoet u niet aan alle voorwaarden om effectief lid te worden van het IBJ ? Vervoeg het IBJ dan als verbonden lid.

Sinds de Algemene Vergadering van 8 juni 2020, hebben wij het genoegen om 3 nieuwe categorieën van verbonden leden van het IBJ te mogen verwelkomen : juristen die onder een zelfstandigenstatuut voor een bedrijf werken, juristen die werken voor een entiteit die de openbare macht uitoefenen en paralegals.

5 redenen om verbonden lid van het IBJ te worden

Als verbonden lid van ons Instituut geniet u van volgende voordelen:

 1. Titel “verbonden lid van het IBJ”
  U draagt de titel “verbonden lid van het IBJ”. Dit betekent dat u ingeschreven bent op de lijst van verbonden leden van het IBJ en meer bepaald dat u de deontologische regels van het IBJ naleeft alsook de regels van de Voortgezette Opleiding van het IBJ.

 2. Networking
  Als verbonden lid van het IBJ maakt u deel uit van een netwerk van meer dan 2000 effectieve leden, verbonden leden en andere beoefenaars van juridische beroepen. Samen met onze gewaardeerde partners organiseren we jaarlijks verschillende events waar u elkaar kan ontmoeten en van gedachten kan wisselen.

 3. Practice Groups
  Op voorwaarde dat uw aanvraag wordt aanvaard, heeft u toegang tot de Practice Groups. In onze Practice Groups kan u kennis, ervaringen en best practices uitwisselen met praktijkjuristen binnen een bepaald domein van het recht of binnen een bepaalde sector. Een specifieke Practice Group voor  de verbonden leden-paralegals zal worden opgericht.

 4. Voortgezette Opleiding
  Ons aanbod Voortgezette Opleiding biedt u als verbonden lid, een wezenlijke toegevoegde waarde voor de uitoefening van uw beroep. Het aanbod is heel divers en omvat ook gratis opleidingen en webinars. Als verbonden lid bent u verplicht om aan de Voortgezette Opleiding deel te nemen.

 5. Juridische informatie
  In onze maandelijkse nieuwsbrief leest u alles over de geplande IBJ-activiteiten en andere networkingactiviteiten, over onze opleidingen en over bepaalde actuele juridische ontwikkelingen. U kan het IBJ ook volgen via onze website, via MyIBJ en via LinkedIn

Als verbonden lid van onze organisatie moet u zich houden aan het reglement betreffende de verbonden leden van het IBJ. In sommige gevallen wordt de toegang tot bepaalde activiteiten of diensten voorbehouden aan de effectieve leden.

 1. Rechtendiploma
  U bent houder van het diploma van doctor, master of licentiaat in de rechten of in het notariaat, afgeleverd door een Belgische universiteit of van een gelijkwaardig buitenlands diploma.

 2. Dienstverleningsovereenkomst
  U bent in de hoedanigheid van zelfstandige natuurlijke persoon of van eenpersoonsvennootschap, in voorkomend geval middels een plaatsingsbedrijf, door een dienstverleningsovereenkomst verbonden aan een werkgever die in België in de publieke of private sector een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent. Deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid.

 3. Juridische verantwoordelijkheden
  U verstrekt studies en adviezen, stelt akten op, geeft raad en verleent bijstand op juridisch vlak ten behoeve van deze werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, van de ondernemingsverbonden of de leden ervan. U draagt in hoofdzaak verantwoordelijkheden op juridisch vlak.

Praktische info

De jaarlijkse bijdrage  voor juristen die onder een zelfstandigenstatuut voor een bedrijf werken bedraagt
350 €
 per begonnen kalenderjaar (als u lid wordt vanaf 1 juli, betaalt u slechts 175 € voor het kalenderjaar waarin u zich hebt ingeschreven). U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ. 

 

Word verbonden lid van het IBJ

 1. Rechtendiploma
  U bent houder van het diploma van doctor, master of licentiaat in de rechten of in het notariaat afgeleverd door een Belgische universiteit, of van een gelijkwaardig buitenlands diploma.

 2. Werken voor een entiteit met als hoofdtaak de uitoefening van de openbare macht
  U bent verbonden, door een arbeidsovereenkomst of een statuut, aan een werkgever die in België in de publieke of private sector normatieve of controleopdrachten uitoefent (wetten opstellen of doen naleven) en kunt om die reden geen bedrijfsjurist worden. Deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid.

 3. Juridische verantwoordelijkheden
  U verstrekt studies en adviezen, stelt akten op, geeft raad en verleent bijstand op juridisch vlak ten behoeve van deze werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, van de ondernemingsverbonden of de leden ervan. U draagt in hoofdzaak verantwoordelijkheden op juridisch vlak.

Praktische info

De jaarlijkse bijdrage voor juristen die werken voor een entiteit met normatieve of controle-activiteit bedraagt 350 € per begonnen kalenderjaar (als u lid wordt vanaf 1 juli, betaalt u slechts 175 € voor het kalenderjaar waarin u zich hebt ingeschreven). U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ. 

 

Word verbonden lid van het IBJ

 1. Bachelor in de rechten of gelijkaardige beroepservaring
  U bent houder van een diploma van kandidaat of bachelor in de rechten of in de rechtspraktijk, of van een gelijkwaardig buitenlands diploma, of geeft blijk van de verwerving van gelijkaardige kennis middels een relevante beroepservaring van minstens drie jaar.

 2. Arbeidsovereenkomst
  U bent verbonden, door een arbeidsovereenkomst of een statuut, aan een werkgever die in België in de publieke of private sector een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent. Deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid.

 3. Paralegal verantwoordelijkheden onder het toezicht van een bedrijfsjurist
  U verstrekt, onder het toezicht of de verantwoordelijkheid van minstens één bedrijfsjurist, juridische opzoekingen, ontwerpen van juridische documenten of hun beheer, juridische en administratieve bijstand binnen het juridische departement, opvolging van litigieuze dossiers die de werkgever impliceren, of uitvoert bepaalde andere goed afgelijnde taken van juridisch aard, ten behoeve van deze werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, van de ondernemingsverbonden of de leden ervan. U draagt in hoofdzaak voormelde verantwoordelijkheden.

Praktische info

De jaarlijkse bijdrage voor paralegals bedraagt 250 € per begonnen kalenderjaar (als u lid wordt vanaf 1 juli, betaalt u slechts 125 € voor het kalenderjaar waarin u zich hebt ingeschreven). U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ. 

 

Word verbonden lid van het IBJ